Pla Director Urbanístic S.U. Girona

El PDU s’emmarca dins el programa de planificació territorial del departament de PT i OP, integrant els

14 municipis de l’àrea urbana i l’aeroport Girona-Costa Brava i fixant les directrius i/o l’ordenació per als

espais oberts, els assentaments, i les infraestructures de comunicacions.

En cada un d’aquests aspectes el PDU fixa les estratègies, directrius i/o normativa a recollir dins el

planejament municipal per tal d’assolir els objectius del pla.

 

en col·laboració amb X. Canosa AA, Universitat de Girona, La Vola, i Intra.